TBB HAYAT AĞACI PROJESİ YÖNERGESİ

GİRİŞ
TBB'nin projesi olan Hayat Ağacı projesi; 19.12.2014 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Hayat Ağacı Projesi,

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1 - Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddelerin kullanımının önlenmesi için mücadele etmek, toplumda uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler konusunda pozitif farkındalık yaratmak, Hayat Ağacı Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapan madde bağımlılarına ve yakınlarına, işbirliği protokolü yaptığımız kurumlar aracılığıyla hukuki, tıbbi, sosyal ve kültürel destek vermek, bu maddelerin kullanımının önlenmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırmak ve geliştirmek için çalışır.

HAYAT AĞACI PROJESİ
Madde 2 - Hayat Ağacı Projesi; Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddelerin kullanan başvurucuların tanı, tespit, tedavi, rehabilitasyonu; çalışma hayatına, sosyal ve kültürel hayata katılması için mücadele eder. Bu maddelerin psikolojik ve sosyolojik açıdan zararlı etkilerini ortadan kaldırmak; bu maddelerin kullanımına karşı önleyici önlemler almak için faaliyet gösterir. Bu proje kapsamında, tüm kurum ve kuruluşlardan işbirliğiyle yardım alır. Bu maddelere ilişkin yasal mevzuatın denklik çerçevesinde iyileştirilmesi için mücadele eder. Bireysel ve toplumsal alanda farkındalığı arttırmak için bilgilendirme ve eğitim faaliyeti yapar.

KAPSAM
Madde 3 -  Bu konuda Avukatlık Kanunu 76. maddeleri uyarınca ".....hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak...." amacıyla Avukatlık Hizmetlerinin verilişi usulünü, projenin yapısını, faaliyet alanı ve hedeflerini, işbirliği yapacağı kurum ve kuruluşlarla çalışma usul ve esaslarını belirler.

YETKİ
Madde 4 -   Projenin görevlendirdiği avukat, görevlendirildiği konuya ilişkin hukuki araştırma, yardım ve diğer faaliyetleri yapar.

TANIMLAR
Madde 5 -   Bu yönergenin uygulanmasında;
TBB :   Türkiye Barolar Birliği'ni,
Hayat Ağacı Projesi Üst Kurulu:  3 kişiden oluşan kurulu ifade eder.
Yönetim: 5 kişiden oluşan Yürütme Kurulu'nu,
Kurul: Hayat Ağacı Projesi Kurulu'nu,
Başkan: Hayat Ağacı Projesi Başkanı'nı,
Üye: Hayat Ağacı Projesi Üyesi'ni - Rehber Avukatı,
Büro: Hayat Ağacı Projesi Bürosu'nu,
Çağrı Merkezi: Hayat Ağacı Projesi Çağrı Hattı'nı,
İşbirliği Kurulu: Hayat Ağacı Projesi Yürütme Kurulu, Türkiye Barolarından ve protokol ortağı kurum-kuruluşlardan gelen bir temsilciyi,
Görüşmeci: Hayat Ağacı Projesi Bürosu'nda istem sahipleri ve Hayat Ağacı Projesi Çağrı Hattı'nı arayanlarla ile görüşme yapan kişiyi,
Personel:  Hayat Ağacı Projesi Bürosu'nda kadrolu çalışan avukat ve Baro çalışanını,
Gönüllü Avukat: Hayat Ağacı Projesi Bürosu'nda gönüllü listesinde bulunan üye avukatları,
Başvuran: Hayat Ağacı Projesi kapsamında yardım talebinde bulunan kişiyi ifade eder. (Kullanıcı ve/veya kullanıcı yakını)

İKİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME VE GÖREVLERİ

HAYAT AĞACI PROJESİ ÜST KURULU
Madde 6 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Proje Başkanı ve koordinatör üyenin katılımı ile oluşur. Hayat Ağacı Projesi, Türkiye Barolar Birliği projesidir. Hayat Ağacı Projesi, Üst Kurulu, projenin öneminin farkındalığı ve kendisine yüklenen sorumluluğun bilinciyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76.maddesinde bulunan "....hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak.... " hükmünden güç alır.
Üst Kurul Projenin;

YÜRÜTME KURULU
Madde 7 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından atanan Proje Başkanı, TBB koordinatör üyesi, iki akademisyen üye ve 1 avukat üyeden oluşur. Başkanın ve kurul üyelerinin çağrısı üzerine gerekli olduğu takdirde her zaman toplanır.
Yürütme Kurulu, Üst Kurul ile onbeş günde bir bir toplanır. Yürütme Kurulu, Üst Kurul'a çalışmaları hakkında bilgi verir. Yürütme Kurulu, Hayat Ağacı Projesi  Kurulu'yla 15 günde bir toplanır.  Rehber Avukatların (üyelerin) ve Personel'in raporlarını değerlendirir, eksiklerin giderilmesi için Kurul'a önerilerde bulunur ve onbeş günde bir Üst Kurul'a sunulmak üzere yazılı ve detaylı rapor hazırlar. Gerektiğinde alt kurullar oluşturur ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.

HAYAT AĞACI PROJESİ KURULU

Madde 8 - Hayat Ağacı Projesi, Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı bir kurul olarak çalışır. 30 gönüllü avukattan oluşur. Kurul onbeş günde bir Proje Başkanı ve Yürütme Kurulu başkanlığında toplanır. Ancak, başkanın veya kurul üyelerinin 1/3'nün çağrısı üzerine her zaman toplanır. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla telefon, faks, elektronik posta ve kurul veya Baro internet sitesinde duyuru gibi her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

HAYAT AĞACI PROJESİ KURULU GÖREVLERİ
Madde 9 - Kurul aşağıda yazılı görevleri yerine getirir;
a. Kurul toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek,
b. Üst Kurul'un ve Yürütme Kurulu'nun bilgisi dahilinde;
1)  Amaç ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte eğitim çalışmaları düzenlemek,
2) Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddelerin kullanılmasını önlemek için kampanyalar düzenlemek,
3) Çocuklar, gençler, ebeveynler ve ilgili kamu görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlemek,
4) Sağlık görevlileri, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları ve polisler gibi meslek elemanlarının eğitim programlarında yer almalarını sağlamak,
5)  Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler kullananların tanı, teşhis,tedavi ve rehabilitasyonu için kurum ve kuruluşların temini için ortak çalışma planı yapmak,
6)  Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler kullananların yeniden hayata adaptasyonu amacıyla sosyal, kültürel ve çalışma hayatında desteklenmesi için kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
c. Hukuka, Avukatlık Meslek Kuralları'na, Yönerge'ye aykırı davranan avukat ve kullanıcı-kullanıcı yakını hakkında dosya üzerinde inceleme yapmak, görevlendirilecek üye aracılığıyla araştırma ve görüşme yapmak, gerekli raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak,
d. Avukatlara verilecek Meslek İçi Eğitim Seminerleri için proje hazırlamak ve eğitime katkıda bulunmak,
e.  Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler kullanımı ve ticareti hakkında yürürlükte bulunan kanunların, özellikle Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere ve Evrensel Hukuk Kurallarına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, gerektiğinde yayın yapmak üzere TBB ilgili merkezlerine öneride bulunmak,
f. Türkiye'deki tüm barolarla, barolardaki kurullarla irtibatlı olarak çalışmak, bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,
g.  Hayat Ağacı Çağrı Merkezi ve Bürosu'nda çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak ya da bu durumla ilgili Üst Kurul ve Yürütme Kurulu'na ivedilikle bilgi vermek,
h.  Görev alan avukatların görevlerini her aşamada izlemek, gerektiğinde avukattan takip ettiği dosyası hakkında rapor talep etmek,
i. Avukatların ve başvuranların, yasal düzenlemelere aykırı davranışlarını incelemek, Avukatlık Yasası yazılı cezaları uygulamak,

Hayat Ağacı Projesi Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 10 - Başkanın görev ve yetkileri şunlardır;
a- Üst  Kurul'a, Kurul faaliyetleri hakkında 15 günde bir yazılı rapor vermek,
b- Kurul ve Hayat Ağacı Projesi'nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak,
c- Yönetim kurulu ile Kurul ve Büro arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Yönetim kurulu tarafından alınan kararları Kurul'a aktarmak, Büro'da çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için Yönetim Kurulu ile çalışmalar yapmak, önlemler almak ve kanuna aykırı uygulama ile karşılaşan başvurucuya yardımcı olarak konuyu Kurul'a sunmak,
d- Yönerge'de yer alan hususlar ile hukuk ve meslek kurallarına aykırı davranan avukatlar hakkında, Yönerge gereği yaptırımların uygulanmasını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere kurula önermek,
e- Kurul gündemini belirlemek,
f- Büro için nöbet çizelgesini belirlemektir. Çizelge, projenin yedi gün yirmi dört saat çalışma esası dikkate alınarak, istisnasız her gün için düzenlenir.

Kurul Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12 - Üyeler, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır. Görüşmeci olarak Büro'da çalışır. Oluşturulan alt kurullarda görev alır. Kurul'un amacını belirlemek için katkıda bulunur. İvedi hallerde Başkan'ın vereceği görevleri yerine getirir. Büro işleyişinin düzenli ve disiplinli sağlanması için Başkan'a önerilerde bulunur.Üyeler tuttukları nöbetlere dair on beş günde bir Yönetim Kurulu'na rapor sunarlar.

Hayat Ağacı Projesi Hukuki Destek Ekibi
Madde 14 - Hukuki destek ekibindeki gönüllü avukatlar, kendisine verilen görevleri yerine getirdikten sonra, görevi ile ilgili kendisini Kurul ve  Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.
Gönüllü avukatlar görevlerini yerine getirirken projenin öneminin bilinci ve mesleki olarak hukuki ve cezai sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak hareket eder. Söz konusu avukatlar:
a- Çağrı Merkezi'nde,
b- Sahada dönüşümlü olarak nöbet tutarlar.

Hayat Ağacı Projesi İşbirliği Kurulu
İşbirliği Kurulu, Hayat Ağacı Projesi Yönetim Kurulu, ülkede bulunan tüm barolardan gelen bir temsilci ve protokol ortağı kurum-kuruluşlardan gelen bir temsilciden oluşur. Üyeleri protokol ortaklarıyla iletişim, ortak projeler belirleme ve yürütme, işbirliğinin arttırılması, yeni kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılması alanında faaliyet gösterirler. Kurul,  iki ayda bir toplanır. Faaliyetlerin değerlendirilmesini yapar, işbirliğinin nasıl artacağını araştırır, uyuşturucuyla mücadele eylem planının başarılı olması için neler yapılması gerektiğinin altını çizer, bu konuda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ve yol haritasını belirler.

Alt Kurullar
Madde 15 - Hayat Ağacı Projesi Kurulu amacına ulaşabilmek için faaliyet kapsamına göre gönüllülük esası dikkate alınarak alt kurullar oluşturur.
A) Eğitim Alt Kurulu
Protokol imzalanan kurum ve kurullar ile ortak eğitimi planlar, meslek içi eğitim çalışmalarını planlar ve denetler.
B)Basın - Yayın Alt Kurulu
Hayat Ağacı Projesi Kurulu'nun gerekli gördüğünde basın açıklamalarını ve diğer basınla ilgili faaliyetlerini düzenler. Kitapçık, CD, dergi, reklam, film,müzik vb. çalışmalarla projenin tanıtımını yapar.
C) Çalışma ve Etkinlik Düzenleme Alt Kurulu
Panel, konferans, kültürel etkinlikler, kampanyalar düzenler.
D) Yasa İzleme Alt Kurulu
Uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan madde mağdurları için mevzuat değişiklikleri, yasa teklifleri sunmak, bu konuda tüm barolar, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar hazırlamak.

Yönergenin Uygulanması ve Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16 - Bu yönerge uygulanırken, Avukatlık Kanunu uygulanır.